Kar Dağıtım Politikası


Amaç

Bu politika, pay sahiplerinin şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.
Kar dağıtım politikası oluşturulurken Sermaye Piyasası Kurulu’nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ, Kurumsal Yönetim Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Şirketimizde kar dağıtımı yönetim kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul toplantısında alınan nihai dağıtım kararı ve tarihi üzerine ortaklara dağıtılır.

Kar Dağıtım Esasları

Portföydeki varlıkların alım satımından oluşan kar, tahakkuk etmiş değer artışı/düşüşü, faiz, temettü vb. gelirlerin toplamından, komisyonlar, genel yönetim giderleri ve diğer giderlerin indirilmesinden sonra kalan kar Şirketin safi karıdır. Şirket karının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri ve diğer mevzuata uyulur.
Net dağıtılabilir kar ise, hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutardır.
Şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre kar dağıtım esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

  • Yapılan bağış miktarı dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirketin net dağıtılabilir karının en az %20’sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Şirketin temettü dağıtımında halka açık anonim ortaklıklar için Kurulca belirlenen esaslara uyulur.
  • Şirketin finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun öz sermaye kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararları net dağıtılabilir karın tespitinde indirime konu edilebilir.
  • TTK ve SPK hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
  • Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar Payı Dağıtım ve Zamanı

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Ancak, kar payının haksız dağıtımı halinde iadesinin talep edilebileceğine ilişkin TTK hükümleri saklıdır.Karın, bedelli sermaye artırımı rüçhan haklarına mahsuben veya bedelsiz sermaye artırımı hisseleri şeklinde hissedarlara dağıtılmasını teklif etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kar Payı Avansı Dağıtımı

Şirketimiz sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetlemeden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara mali tablolarında yer alan karları üzerinden nakit kar payı avansı dağıtabilir.
Kar payı avansı dağıtımı için genel kurul kararıyla ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kurulu’na yetki verilir. Dağıtılacak kar payı avansının ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda kar payı avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceği hususu,genel kurul toplantısında karara bağlanır.
Yönetim kuruluna genel kurul tarafından kar payı avansı dağıtımı için yetki verildiği takdirde,yönetim kurulu tarafından, ilgili hesap döneminde her 3 aylık dönemi izleyen 6 hafta içerisinde, kar payı avansı dağıtma veya dağıtmama konusunda bir karar alınması zorunludur.Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Önceki dönemde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden ilave kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
Kar payı avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödenmesinde; TTK’nın bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırı olanları uygulanmaz. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Kar Payı Dağıtım Zamanı

Şirketimizde bilanço dönemine ait karın en geç izleyen yılın Mayıs ayı sonuna kadar yapılması zorunlu kılınmıştır.