Yatırımcı Bilgilendirme

Payların Geri Alım Politikası

Amaç ve Kapsam

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. “Payların Geri Alınması Politikası”nın amacı şirketin kendi paylarını alması ve rehin olarak kabul etmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Geri Alım Programına İlişkin Yetkilendirme

SPK II-22.1 Geri alınan paylar Tebliğ hükümlerine göre şirketin geri alım yapabilmesi için genel kurulda yönetim kurulunun yetkilendirmesi esastır.

Söz konusu yetki, yönetim kurulu tarafından hazırlanan geri alım programının genel kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir.

Geri alım programının genel kurul toplantısında onaylanması suretiyle yetkilendirilen yönetim kurulu, bu yetkiyi belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.

Şirket paylarının bağlı ortaklıkları tarafından geri alımının yapılabilmesi için, şirket genel kurulunda geri alım programının onaylanması ve bağlı ortaklığın yönetim kurulunun da söz konusu program çerçevesinde geri alım yapacağına ilişkin bir karar alması şarttır. Bağlı ortaklığında halka açık bir ortaklık olması durumunda; söz konusu bağlı ortaklığın ana ortağı olan ortaklığın paylarında geri alım yapabilmesi için, geri alım programının bağlı ortaklık genel kurulunca da onaylanması zorunludur.

Geri alım programının onaylanacağı genel kurul toplantılarında, şirketin esas sözleşmesinde daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde TTK’nın 418 inci maddesinde yer alan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Şirket, yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan yönetim kurulu kararıyla da, Tebliğin ilgili maddesindeki kamuyu aydınlatmaya ilişkin yükümlülüklere uymak şartıyla geri alım yapabilir. Bağlı ortaklıklar, ana ortaklığın paylarında geri alım yapabilmek için bu istisnadan yararlanamaz. Genel kurulca onaylanmış bir geri alım programı olmadan yönetim kurulunun yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla aldığı geri alım kararı yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar geçerlidir.

Şirket paylarının günlük ağırlıklı ortalama fiyatının yönetim kurulu karar tarihinden önceki son bir ayda,

a) Nominal değerinin altında seyretmesi veya

b) Yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi,durumlarında yakın ve ciddi bir kaybın varlığı kabul edilir.

Belirtilen bu haller dışında yönetim kurulu kararı ile geri alım yapılabilmesi için, şirket tarafından işlem öncesinde Kurulun onayının alınması gereklidir.

Geri Alım Programının Süresi

Genel kurul tarafından onaylanmış geri alım programının süresi payları azami üç yıldır.

Geri alım programında herhangi bir süre belirtilmemiş olması durumunda azami süre boyunca, süreli bir programın onaylanması durumunda ise ilgili süre boyunca söz konusu program yürürlükte olacaktır.

Süreli geri alım programlarının bitmesini takiben yeni bir programın uygulanabilmesi için yeni bir genel kurul kararı alınması gereklidir.

Üç yıllık program süresi, amacı ortaklığın kendi veya bağlı ortaklarının çalışanlarına yönelik uygulayacağı pay edindirme planları olan geri alım programlarında beş yıla ve paya dönüştürülebilir veya pay ile değiştirilebilir sermaye piyasası aracı ihracında ilgili sermaye piyasası aracının vadesine kadar uzatılabilir.

Geri Alım Programının Unsurları

Yönetim kurulu tarafından hazırlanarak onay için genel kurula sunulacak geri alım programında aşağıdaki hususlara yer verilmesi zorunludur:

a) Geri alımın amacı.
b) Varsa geri alım programının uygulanacağı süre.
c) Geri alıma konu azami pay sayısı.
ç) Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağı.
d) Geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endekslenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ile fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda bu hususun nasıl dikkate alınacağı.
e) Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları.
f) Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı.
g) Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile varsa bir önceki programın sonuçları.
ğ) Geri alım programının ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar.
h) Program kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler.
ı) Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi.

Varsa ilişkili tarafların bu işlemden sağlayacağı faydalar.

Geri Alınan Paylara İlişkin Sınırlamalar

(1) Şirketin geri alınan paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil ortaklıkların ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşamaz.

Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

(2) Şirketin geri alınan payları borsada işlem gören nitelikte olmalı ve geri alım işlemleri yalnızca borsanın ortaklık paylarının işlem gördüğü pazarında gerçekleştirilir.

(3) Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilecek geri alım işlemi öncesinde, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve genel kurulda onaylanmış son yıllık finansal tablolar üzerinden söz konusu şarta uyum sağlanmasının temini yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

Geri Alım Satım İşlemlerinin Yapılamayacağı Haller

(1) Şirket tarafından açıklanması ertelenmiş içsel bilgiler olması durumunda, Tebliğ kapsamında herhangi bir geri alım veya satım işlemi yapılamaz.

(2) Kayıtlı sermaye sisteminde olan şirket tarafından sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından geri alım veya satım işlemi yapılamaz.

Kurulun Sınırlama Yetkisi ve İlk Halka Arzdaki Kısıtlar

Tebliğ hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından onaylanmış bir geri alım programının bulunması halinde bu program süresince geri alım kararı alınması durumunda, şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları veya bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından ortaklık paylarının borsada satış işlemi gerçekleştirilemez.

Bu hüküm saklı kalmak üzere, Tebliğin ilgili maddeleri uyarınca geri alım kararı alınması durumunda, şirkette ve/veya bağlı ortaklıklarında Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan idari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından ortaklık paylarının borsada satış işlemi gerçekleştirilemez.

Payların ilk halka arzında şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından pay satın alınamaz. Bu yasağa aykırı işlemler TTK’nın 388’inci maddesi hükümleri çerçevesinde ortaklığın kendi payını taahhüt etmesi sayılır.

Kamuyu Aydınlatma ve Yükümlülükleri

(1) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan geri alım programı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısı tarihinden en az üç hafta önce şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak ortaklığın internet sitesinde yayımlanır.

(2) Onaya sunulmuş bir geri alım programında genel kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş program, genel kurul tarihini izleyen ilk iş günü şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak ortaklığın internet sitesinde yayımlanır.

(3) Alınacak genel kurul kararlarının, şirketin bağlı ortaklığının halka açık olması halinde şirket ve/veya bağlı ortaklığı, halka açık olmaması halinde ise ortaklık tarafından kamuya açıklanması gereklidir.

(4) Program uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, şirket ve/veya bağlı ortaklığı tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

(5) Her bir geri alım işlemi için şirket ve/veya bağlı ortaklığı tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(6) Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda şirket ve/veya bağlı ortaklığı tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, işlem fiyatı, sermayeye oranı, kalan payların sermaye oranı, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(7) Şirket ve/veya bağlı ortaklığı tarafından; açıklanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında veya planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Şirket ve/veya bağlı ortaklığı tarafından geri alınan payların program süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satıma konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

(8) Şirket yönetim kurulu tarafından yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla yapılacak geri alım işlemlerine ilişkin olarak;

a) Geri alım işlemlerine başlanmasından en az iki iş günü önce şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile geri alım yapılacağı hususu, söz konusu geri alımın amacı, geri alıma konu pay miktarı ve ödenecek azami tutar kamuya duyurulur.

b) Geri alımlar kapsamında ve geri alımların tamamlanması üzerine gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

c) Yönetim kurulu tarafından ayrıca, geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetindeki yedinci fıkrada belirtilen bilgiler ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

(9) Şirket ve/veya bağlı ortaklıklarımız, bu Tebliğ kapsamında yapacakları özel durum açıklamalarına ilişkin olarak bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemelerine uymakla yükümlüdür.

Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Sayılmayan Haller

Şirket ve bağlı ortaklıklarımız, Tebliğ hükümlerine uygun olarak gerçekleştirecekleri geri alım işlemlerini aşağıdaki şartların tamamına uymak suretiyle gerçekleştirmeleri durumunda Kanunun 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki istisnadan yararlanırlar:

a) Genel kurulca onaylanmış bir geri alım programı çerçevesinde geri alım yapılması,

b) Sadece ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin azaltılması, paya dönüştürülebilir veya pay ile değiştirilebilir sermaye piyasası araçları ihracı veya çalışanlara yönelik pay edindirme programları neticesinde doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla geri alım yapılması,

c) Geri alım programı süresi boyunca paylara ilişkin herhangi bir satış işlemi gerçekleştirilmemesi.

İşlem Esasları

(1) Şirket ve/veya bağlı ortaklıklarımız tarafından gerçekleştirilecek tüm geri alım işlemlerinde borsa tarafından belirlenen işlem kurallarına ek olarak aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur:

a) Birinci seansın açılış seansı ve son 15 dakikası ile ikinci seansın açılış ve kapanış seansları içinde, geri alım programı dahilinde emir verilemez ve işlem gerçekleştirilemez.
b) Geri alım için verilen fiyat emri, mevcut fiyat tekliflerinden veya en son gerçekleşen satış fiyatından daha yüksek olamaz.
c) Şirket ve/veya bağlı ortaklıklarımız tarafından bir günde geri alımı yapılabilecek toplam pay miktarı, payların işlem gününden önceki 20 günlük işlem miktarı ortalamasının yüzde yirmi beşini geçemez.
ç) Program kapsamındaki bir geri alım işleminin türev araçlar aracılığıyla yapılması durumunda; söz konusu türev araçların kullanım fiyatı, mevcut bağımsız fiyat tekliflerinden veya en son gerçekleşen bağımsız satış fiyatından daha yüksek olamaz.
d) Likiditenin düşük olduğu paylarda (c) bendinde belirtilen limit, Kuruldan önceden onay alınması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması şartıyla yüzde elliye kadar yükseltilebilir. Likiditenin düşük olduğu paylara ilişkin belirleme Kurul tarafından yapılır.

İstisnalar

Şirket paylarının;

a) Ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin azaltılması çerçevesinde,
b) Külli halefiyet kuralının gereği olarak,
c) Bir kanuni satın alma yükümlülüğü nedeniyle,
ç) Karşılıksız olarak,
d) Azınlık haklarının korunmasına yönelik olarak alınmış bir Kurul veya mahkeme kararı neticesinde,
e) Cebri icradan veya mahkeme kararı ile ortaklığın alacağının tahsili amacına yönelik olarak,
f) Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca ayrılma veya ortaklıktan çıkarma/satma hakkının kullandırılması nedeniyle elde edilmesi durumlarında şirket veya bağlı ortaklıklar, Tebliğde belirlenen yetkilendirme esasları ile sınırlamalara tabi olmazlar.

Geri Alınan Paylara İlişkin Haklar

(1) Geri alınan paylar şirketin genel kurullarında toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(2) Şirketin geri alınan paylardan kaynaklanan bedelsiz paylara ilişkin hakları saklıdır. Şirketin elde ettikleri bedelsiz paylar dahil geri alınan payları, kar payı ve yeni pay alma hakkı hariç hiçbir pay sahipliği hakkı vermez. Geri alınan paylara ilişkin yeni pay alma hakları, pazar açılması koşuluyla süresi içerisinde şirket tarafından ilgili pazarda satılır. Satılamayan yeni pay alma hakları nedeniyle kalan payların satış süreci ilgili düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilir. Bağlı ortaklıkların satın aldığı ana ortaklığın paylarına ait oy hakları ile buna bağlı diğer haklar kendiliğinden donar.

(3) Hakların donması hali, ancak payların ortaklığın veya bağlı ortaklığının elinde bulunduğu süreyle sınırlıdır. Bu payların üçüncü kişilere devri ile birlikte ortaklık hakları kendiliğinden doğar.

Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması ve İtfası

(1) Geri alınan paylar ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar Tebliği ilgili maddelerindeki şartlara uymak şartıyla süresiz olarak elde tutulabilir.

(2) Tebliğ hükümlerine aykırı olarak geri alınan paylar, geri alım tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre boyunca satılamayan paylar sermaye azatlımı suretiyle itfa edilir.

(3) Ödenmiş ve çıkarılmış sermayenin azaltılması durumu hariç olmak üzere geri alınan payların ortaklığın ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşan kısmı, herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her halükarda elde edilmelerinden itibaren üç yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre zarfında elden çıkarılmayan paylar sermaye azatlımı suretiyle derhal itfa edilir.

(4) Şirket, geri alınan paylarını , geri alım tebliğin 12’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca açıklanan süre hariç olmak üzere ilgili geri alım programı süresince veya program sona erdikten sonra borsada satış yoluyla elden çıkarabilir. Geri alınan paylara ilişkin borsanın toptan satışlar pazarında gerçekleştirilen satış işlemleri de borsada satış olarak kabul edilir. Bu pazarda yapılacak üçüncü kişilere pay satışları ilgili pazardaki marjlar dahilinde gerçekleştirilir. İlişkili kişilere pay satışında fiyat, borsanın toptan satışlar pazarı düzenlemeleri uyarınca belirlenecek baz fiyattan aşağı olamaz. Geri alınan paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar için de aynı esaslar uygulanır.

(5) Geri alınan payların satışının bağlı ortaklıklarımız arasında olması durumunda, finansal durum ile yönetim yapısına bir etkisi olmaması ve öncesinde Kurul onayının alınması koşuluyla borsada satış sınırlamasına uyulmaya bilir.

(6) Geri alım programının amaçları çerçevesinde, şirket ve/veya bağlı ortaklığımızın çalışanlarına yönelik pay edindirme programları ve paya dönüştürülebilir veya pay ile değiştirilebilir sermaye piyasası araçları ile payların değiştirilmesi veya paya dönüştürülmesi durumunda, beşinci fıkradaki koşullar ve altıncı fıkradaki borsada satışa ilişkin kısıtlamalar uygulanmaz.

(7) Geri alınan paylar Kurulun fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azatlımı usullerine göre itfa edilir.

Geri Alınan Payların Muhasebeleştirilmesi

(1) Geri alınan payların muhasebeleştirilmesinde Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile TMS/TFRS’ler esas alınır.

(2) Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklar altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Geri alınan payların ve söz konusu yedek akçelerin finansal tablolarda gösterimi Kurul tarafından ilan edilen formatlar uyarınca yapılır. Bu fıkra kapsamında ayrılan yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.

Sorumluluk

Şirket Tebliğ hükümleri kapsamında gerçekleştirecek işlemlerden Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu sorumludur.

Yürürlük

Payların Geri alımı Politikası 18/03/2014 tarihli 2014/87 Sayılı Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girmiştir.